УЧАСТИЕ В КОМИСИИ В ДГ


2019/ 2020г.


1. Комисия за провеждане на празници, тържества и мероприятия в ДГ.

2. Комисия за дарения.

3. Комисия за подбор на кандидати при назначаване.

4. Комисия за квалификационна дейност в ДГ.

Отговарям за сайта на ДГ и ФБ страницата.


2018/ 2019


1. Комисия за квалификационната дейност.

2. Комислия за даренията.

3. Комисия за подбор на кандидати при назначаване.

4. Комисия за превенция и оказване на помощ и съдействие на органите по 

закрила в случаи на деца, жертви на насилие или кризисна ситуация.

5. Комисия за подготовка и изготвяне на проекти.

Отговарям за компютърния кабинет.


2017/ 2018г.

1. Комисия за квалификационна дейност.

2. Комисия за даренията.

3. Отговарям за учителската стая/ материали/ .


2016/ 2017г.


1. Комисия по Дарения.