Проект на МОН „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“.


Тематично направление: " Иновативни методи в преподаването".

Тема: " Творческите игри и тяхната роля при формиране на познавателната активност у децата".


Теодора Каменова

22. 12. 2018г.


Lili Bankova's Slidely Gallery by Slidely Photo Gallery